• http://spolkaas.pl/wp-content/uploads/2019/01/logo_UE_m3.png

Projekt Unijny

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój współpracy gospodarczej i promocja działalności firmy Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej na arenie międzynarodowej.”
Nr projektu: RPOP.02.04.00-16-0010/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 281 600,00PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 197 120,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy poprzez rozwój działalności eksportowej, współpracy gospodarczej oraz promocji firmy na nowych rynkach zbytu niemieckim i czeskim.

Zaplanowane w projekcie działania ukierunkowane będą na:
– wsparcie opracowania nowych modeli biznesowych w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej (TYP 1);
– wsparcie współpracy gospodarczej przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym (TYP 2);
– promocje przedsiębiorstw, w tym udział w wydarzeniach krajowych i międzynarodowych, m.in. w targach, pokazach technologii, jako część projektu, znajdująca uzasadnienie w strategii rozwoju
przedsiębiorstwa lub wprowadzonych nowych modelach biznesowych (TYP 3).

Efektami bezpośrednimi realizacji projektu będzie wsparcie Wnioskodawcy w zakresie internacjonalizacji działalności, doradztwa specjalistycznego, wprowadzenie innowacji organizacyjno-procesowej, wsparcie realizacji przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze międzynarodowym, oraz zainwestowanie środków własnych.

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie
SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ z siedzibą w Opolu.”
Nr projektu: RPOP.02.01.02-16-0039/18

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
II Oś priorytetowa: Konkurencyjna Gospodarka
Działanie: 2.1 Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie: 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 342 689,32 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 184 366,00 PLN

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa wnioskodawcy poprzez wdrożenie jego działalności nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych w działalności firmy SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ.

Realizacja celu odbędzie się dzięki wdrożeniu sytemu klasy ERP, dzięki któremu możliwa będzie integracja oraz automatyzacja wszystkich procesów wewnętrznych przedsiębiorstwa wnioskodawcy w obszarach funkcjonalnych marketingu i sprzedaży, produkcji i gospodarki materiałowej, prawa, księgowości i finansów oraz zasobów ludzkich. Jednocześnie w zakresie procesów wewnętrznych wnioskodawca planuje wdrożyć zintegrowane rozwiązania w zakresie monitoringu oraz analizy i ewidencji czasu pracy kluczowego zasobu przedsiębiorstwa jakim są jego pracownicy.

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych nad nowoczesnymi rozwiązaniami dla spawalnictwa w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej.”
Nr projektu: RPOP.01.01.00-16-0021/17-00

I Oś priorytetowa: Innowacje w Gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w przedsiębiorstwach
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.04.2018 r. – 31.03.2020 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 188 345,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 2 784 170,00 PLN

Celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania, weryfikacji i wdrożenia innowacyjnej metody badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie oraz opracowania innowacyjnego systemu i stanowiska pomiarowo – badawczego metodą ultradźwiękową i metodą DHD.

Rezultatami realizacji projektu będzie:
– opracowanie oraz weryfikacja innowacyjnej metody badania naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie, zarówno na powierzchni badanego elementu jak i w spektrum jego całkowitego przekroju,
– opracowanie założeń technologicznych i wytworzenie innowacyjnego prototypu stanowiska do badań naprężeń własnych połączeń spawanych (DMS), materiałów monolitycznych oraz odlewów i wyrobów hutniczych wykorzystywanych jako elementy konstrukcyjne w przemyśle i budownictwie,
– opracowanie innowacyjnej i efektywnej procedury badawczej mającej bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i budownictwie z wykorzystaniem stworzonego systemu i stanowiska oraz innowacyjnych metod badawczych.

SPÓŁKA AS NAKONIECZNY ANDRZEJ WERAKSO BARTŁOMIEJ SPÓŁKA CYWILNA
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.
„Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej w celu opracowania i wdrożenia nowej technologii spajania materiałów i elementów konstrukcji wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie”.

I Oś priorytetowa: Innowacje w gospodarce
Działanie 1.1: Innowacje w gospodarce
OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 01.09.2016 r. – 31.10.2018 r.
CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 744 122,00 PLN
WARTOŚĆ DOFINANSOWNIA: 3 104 280,00 PLN

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Spółka AS Nakonieczny Andrzej Werakso Bartłomiej poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania i wdrożenia nowych technologii spajania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz wykonywania połączeń hybrydowych i napawanych wykorzystywanych w przemyśle i budownictwie.

Projekt zakłada realizację 3 zadań:
1. Zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego.
2. Badania przemysłowe.
3. Prace rozwojowe.

Rezultatami projektu będzie opracowanie najkorzystniejszej i najefektywniejszej technologicznie metody spajania i napawania materiałów o podwyższonej wytrzymałości, aluminium i jego stopów oraz połączeń hybrydowych i napawanych, które cechują się ekstremalnie różnymi właściwościami.